Bestuur B.V.E.

Harrie Sanders

Voorzitter

Telefoon: 06 36139178

Piet van Deijzen

Competitieleider / websitebeheerder (geen bestuurslid)

Telefoon: 06 21177015

 

Joop Schotten

Penningmeester / Secretaris

Telefoon: 06 30326077


Onderdelen 1 - 3 van 3

reglement

reglement

26-07-2018 13:59

BILJART VERENIGING ELST ( B.V.E.)

Wedstrijdreglement onderlinge competitie

Art.1  Volgorde van de wedstrijden die gespeeld gaan worden, wordt bepaald volgens binnenkomst van de deelnemers. Bijv. diegene die als eerste (1e) binnen is en zijn tegenstander komt als derde (3e ), is dit samen “4”.

De paren met het laagste cijfer begint als eerste partij. Bij een gelijk getal begint het paar met de deelnemer met het laagste cijfer van binnenkomst.

Art. 2  De speler die mag beginnen wordt bepaald door een begin-stoot. De speelballen worden op de acquit lijn geplaatst en beide stoten hun bal naar de tegenover zijnde korte band. De bal welke terug het dichtst bij de korte band eindigt mag bepalen wie er begint.

Art.3  Bij de acquit stoot moet altijd eerst de rode bal worden getoucheerd voor dat de andere bal wordt geraakt.

Art.4  Het aantal beurten per partij is 30 beurten maximaal.

Art.5  De indeling van de klassen is na rato van het gemiddelde moyenne aan het begin van de competitie. De bovenste helft speelt in de A – klasse en de onderste in de B – klasse.

Art.6  Indien deelname niet de nodige spelers voor een splitsing in een A – of B-klasse levert, wordt er in één klasse gespeeld.

Art.7  In de eerste ronde wordt het moyennes van de laatste 15 partijen van de vorige competitie aangehouden.

Na de eerste partijen zijn de oude moyennes overschreven door het nieuwe moyenne.

Art.8  Iedere speler is gehouden om één partij te tellen of te schrijven.(uitzondering mogelijk)

Art.9  Bij verhindering is men verplicht dit te melden uiterlijk voor 18:00 uur op de betreffende speeldag bij de wedstrijdleiding. Bij niet nakomen wordt de betreffende partij altijd ingehaald. Aan de speler wordt over de betreffende partij -5 punten toegekend. Dat betekend dat hij dus maximaal 5 punten kan scoren uit de nog te spelen inhaalpartij.

Art.10  Uiterlijke tijd van binnenkomst is 20:30 uur. In overleg met de tegenstander kan men afwijken. Wel moet men dit doorgeven aan de wedstrijdleiding. Bij niet nakomen is art. 9 van toepassing.

Art.11 Bij wangedrag, welke schadelijk is voor de goede naam van de vereniging, kan het bestuur de speler uitsluiten van verdere deelname. Het bestuur kan een deelnemer voor onbepaalde tijd een schorsing opleggen.

Art.12  Bonus / Malus, een speler die zijn partij afsluit met maximaal 19 beurten ontvangt een bonus van 2 winst punten in de uitslag.  Bij afsluiting in 21 beurten ontvangt hij als  bonus 1 punt winst.

Art.13  Deelnemers zijn gehouden naar deze spelregels te handelen.

Art.14 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus te Elst, 24 Augustus 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HUISHOUDELIK REGLEMENT BILJART VERENIGING ELST

 

Goedgekeurd door de ledenvergadering op vrijdag 24 augustus 2018

Artikel 1

Doelstelling

BILJART VERENGING ELST  stelt zich als doel het bevorderen van de biljartsport in het algemeen. 

Zij is niet gebonden aan enig levensbeschouwelijke of politiek overtuiging. De leden spelen wekelijks in een onderling competitie ingedeeld in een A en/of B klasse op vastgestelde dagen en tijden.

 

Artikel 2

Lidmaatschap.

Ieder lid is mede verantwoordelijk voor de voortgang en de gang van zaken van de vereniging en zal, indien mogelijk, de ledenvergadering bijwonen. De leden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van materialen en meubilair en dienen deze in goede staat te houden.

 

Artikel 3

Het bestuur.

·        Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester ( gezamenlijk het dagelijks bestuur) 

         aangevuld met een wedstrijdleider en een of meerdere algemene bestuursleden.

·        Een bestuurslid wordt door de ledenvergadering gekozen op voordracht door het bestuur of op voordracht van tenminste drie leden.

·        Het dagelijkse bestuur is bevoegd de vereniging in rechte te vertegenwoordigen.

·        Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de leden vergadering.

·        De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris een penningmeester en overige leden.

·        Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies.

·        Een bestuurslid wordt gekozen voor 4 jaren en kan direct daarna worden herkozen.

·        De voorzitter en de secretaris treden niet gelijktijdig af.

·        De voorzitter leidt de vergaderingen en heeft het recht tot uitschrijven, schorsen of opheffen van vergaderingen.

·        Het vertrouwen in het bestuur kan worden opgezegd indien de meerderheid van de leden, met namen genoemd, 

         hiertoe een motie indient (motie van wantrouwen) Het bestuur kan in dit geval aftreden.

 

Artikel 4

Wedstrijddagen

·        De wedstrijden worden wekelijks gehouden op vastgestelde dagen en tijden.

 

 

 

Artikel 5

Vergaderingen

·        De algemene vergadering vormt de hoogste macht in de vereniging.

·        Elk jaar wordt direct volgend op het einde van de competitie een jaarlijkse algemene vergadering gehouden. 

         Hiertoe dient het bestuur minstens één maand van te voren een datum en agenda bekend te maken aan de leden.

·        Een buitengewone ledenvergadering vindt plaats bij buitengewone omstandigheden en kan door het bestuur worden uitgeschreven;

·        * Op eigen initiatief indien de noodzaak daartoe naar de mening van het bestuur bestaat.

·        * Op uitdrukkelijk verzoek van tenminste drie leden. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend. 

         Het bestuur is verplicht binnen een maand een vergadering te beleggen.

 

Artikel 6

Financiën

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het financieel-beleid. Alle dagelijkse financiële zaken, de vereniging betreffend, vallen onder verantwoording van de penningmeester.

·        Een door het bestuur benoemde kascontrole commissie controleert jaarlijks de bescheiden van de penningmeester en brengt hiervan aan de ledenvergadering verslag uit.

·        De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden. De benoeming van de leden van kascontrolecommissie geschiedt door het bestuur tijdens de algemenen ledenvergadering. Tevens wordt een lid als reserve benoemd.

·        De benoeming geldt voor een periode van 2 jaren. Het reserve-lid wordt dan in functie als commissielid benoemd en een nieuwe reserve wordt benoemd.

 

Artikel 7

Contributie

Leden zijn zij die zich door hun aanmelding blijk hebben gegeven zich te willen houden aan de reglementen van de vereniging. Zij zijn verplicht de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te voldoen. De contributie bedraagt € 40,00 per jaar en dient vooruit te worden betaald. Wijziging in de contributie zal door de algemene ledenvergadering bij stemming worden vastgesteld.

 

Artikel 8

Stemmingen

Bij stemming beslist de meerderheid. Dit geldt voor alle door de vereniging uitgeschreven vergaderingen. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken mondeling. Een lid kan iemand volmachten.

 

Artikel 9

Commissies

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Commissies worden door het bestuur benoemd voor het vervullen van specifieke taken. De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Verslag van de commissie vergaderingen worden aan het bestuur beschikbaar gesteld. Het bestuur kan te allen tijde de commissie te verantwoording vragen. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het functioneren van de commissies. Het bestuur brengt verslag uit van het functioneren van de commissies aan de algemene ledenvergadering. De commissies wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

 

Artikel 10.

AVG

Wet persoonsgegevens privacy (AVG)

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geven de leden toestemming dat hun naam en eventueel foto wordt genoemd in de uitslagen- en standen-lijst op de website van de Biljart Vereniging Elst en/of in pers publicaties waar uitslagen en standen worden gepubliceerd.

 

Artikel 11

Aanmelding nieuwe leden

Elk aanvraag voor een lidmaatschap van Biljart Vereniging Elst dient schriftelijk te worden gedaan,

Door middel van een inschrijfformulier waarop alle data op wordt vermeld. Tijdens de algemene ledenvergadering worden aanmeldingen voorgesteld door het bestuur, waarna uiteindelijk de ledenvergadering door middel van een schriftelijke stemming beslist over toelating van het aspirant lid. Toelating is akkoord bij een stemuitslag van de helft van de uitgebrachte stemmen plus één. Nieuw leden dienen akkoord te zijn met de gedragsregels en wedstrijd voorwaarden.

 

Artikel 12

Het reglement

Een wijziging in het huishoudelijk reglement is mogelijk met goedkeuring van 2/3 deel van de leden die aanwezig zijn op de ledenvergadering. Ieder lid krijgt een reglement verstrekt en dient zich daaraan te houden. Bij deelname aan de competitie gaat men akkoord met huishoudelijk reglement. Alles waarin dit reglement niet voorziet wordt door het bestuur beslist.

 

Artikel 13

Wangedrag

Gedrag en houding welke schadelijk is voor de goede naam van de vereniging kan worden bestraft. Het bestuur kan overgaan tot schorsing voor een bepaalde tijd en in het ergste geval tot royement

 

Artikel 14

Opzeggen Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan mondeling en/of schriftelijk.

Een lid dat bedankt of word geroyeerd kan geen rechten doen gelden op verenigingsmiddelen en/of prijzen.