reglement

04-10-2016 13:59

 

Reglement Onderlinge Competitie “Biljartvereniging Elst” 26-09-2016

 

Art.1 Volgorde van de wedstrijd die gespeeld moet worden,wordt bepaald naar volgorde van binnenkomst. Bijv. degene die als eerste binnen is, en zijn tegenstander komt als derde binnen, is dit samen 4. Degene met het laagste aantal begint met de eerste partij enz. Bij een gelijk aantal begint degene met het laagste nummer van binnenkomst.

Art.2 Bij verhindering is men verplicht dit uiterlijk voor 18.00 op de desbetreffende speeldag te melden bij de competitieleider.(uitzonderingen daargelaten)  Bij het niet nakomen hiervan wordt de desbetreffende partij ALTIJD ingehaald. Aan de verzuimer worden voor de desbetreffende partij -5 punten toegekend en zal hij dus maximaal 5 punten kunnen halen in de hieruit ontstane inhaalpartij.

Art. 3 Uiterlijke tijd van binnenkomst is 20.30 uur. Of in overleg met de tegenstander kan dit afwijken. Men moet dit wel doorgeven aan de wedstrijdleider. Bij het niet nakomen hiervan is artikel 2 van toepassing.  Bij melding voor 20.30 uur heeft men nog tot 21.00 uur de tijd.

Art. 4 De gemiddelden worden berekend na 3 partijen. Vervolgens na elke partij. Tevens worden de laatste 15 partijen van de voorgaande competitie meegeteld in de berekeningen.

Art. 5 De speler welke mag beginnen word bepaald door de acquitstoot. De Winnaar van de acquitstoot mag bepalen welke speler begint.

Art. 6 Iedereen is verplicht om 1 partij te tellen of te schrijven (uitzonderingen daargelaten).

Art. 7 Wangedrag welke schadelijk is voor de goede naam van de vereniging kan worden bestraft. Dat wil zeggen,  Het bestuur kan overgaan tot schorsing over een bepaalde tijd, en in het ergste geval wordt overgegaan tot royering.

Art. 8 Ieder lid van de competitie krijgt een reglement verstrekt en dient deze dus te kennen. Bij deelname aan de competitie gaat men akkoord met dit reglement.

Art. 9 Het minimum aantal caramboles is vastgesteld op 20 in B-Klasse en 40 in A-Klasse. Het maximum aantal beurten is vastgesteld op 30. (indien van toepassing)

Art. 10 De indeling van de klasses wordt bepaald d.m.v. het maken van een ranglijst aan het einde van de competitie van het moyenne van elke speler. De hoogste helft van de ranglijst speelt A-Klasse en de onderste helft speelt B-Klasse. (indien van toepassing)

Art. 11 Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid, welke door de algemene ledenvergadering worden gekozen, waarvan de laatste door de competitieleider zal worden vervuld.

Art. 12 Het bestuur is aftredend en herkiesbaar op de algemene ledenvergadering na 3 jaar met uitzondering van de voorzitter welke een termijn heeft van 5 jaar..

Art. 13 Een wijziging in het huishoudelijk reglement is mogelijk met instemming van 2/3 deel van de leden die aanwezig zijn op de ledenvergadering.

Art. 14 Ieder lid is verplicht de contributiegelden op tijd te voldoen en mochten deze niet worden voldaan zonder overleg met het bestuur, is het bestuur gerechtigd om over te gaan op schorsing of royering. Anders word hierdoor uitgegaan dat een niet betalend lid is gestopt met zijn lidmaatschap.

Art. 15 Opzeggen van lidmaatschap kan zowel mondeling als schriftelijk.Een lid welke bedankt , opgezegd ,gestopt of geroyeerd is, kan geen rechten doen gelden op verenigingsgelden of prijzen. Een nieuw lid kan altijd lid worden behalve daar wanneer meerderheid van leden tegen het aannemen is ,of het bestuur heeft een degelijke reden tegen, of voor aanname.

Art. 16 Alles waarin dit reglement niet voorziet wordt door het bestuur beslist.